ЗВІТ директора Слобідко – Красилівської ЗОШ І-ІІ ступенів Ружицької Н. А. за 2015- 2016 н.р. перед громадськістю

10.06.2016 15:47

10.06.2016р. о 12.00 відбувся звіт директора Слобідко – Красилівської  ЗОШ І-ІІ ступенів  Ружицької Н. А. за 2015- 2016 н.р. перед громадськістю.

ЗВІТ

директора Слобідко – Красилівської  загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Ружицької Наталії Андріївни за 2015- 2016 н.р.

Добрий день, шановна громадо! Згідно наказу Міністерства освіти і нау­ки України від 23.03.05 проводиться щорічний звіт директорів про їх діяль­ність перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно - су­спільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльно­сті в учбових закладах, яка базується на принципах взаємоповаги.
Нашу зустріч, шановні вчителі, учні та батьки, хочу розпочати з вітання з приводу закінчення навчального року.
Для кожного педагога навчальний рік складається з нескінченних годин підго­товки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилю­вання і турбот про дітей.
Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя в дружному колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.
2015 - 2016 навчальний рік був дуже складний, як для педагогічного, так і для учнівського колективів. Але, незважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості.
Директором школи  я працюю 5-й рік. У своїй діяльності, як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням міської ради, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.
Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління.
Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, - це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів, які я, як директор, очолюю.
У 2015-2016 н.р. у школі було відкрито 9 повних класів, у яких навчалося 56 учнів. У цьому році зросла кількість учнів. Вчилися за п’ятиденним тижнем, навчання відбувалося українською мовою, у першому класі було введено, згідно новому Держстандарту, англійську мову. Учні 5-7 класів вивчали дві іноземні мови: німецьку та англійську. Середня наповнюваність класів 6 учнів.
В 2015-2016 н.р. у мікрорайоні школи проживало 76 учнів шкільного віку, з них у нашій школі навчається 54 учні. Всі вони були охопленні навчанням. Педагогічний колектив, учні, батьки разом дбають про позитивний імідж школи у селі. Проблема створення позитивного іміджу навчального закладу досить актуальна. Для цього ми:
- Створюємо позитивний образ школи  села.
- Пропагуємо досягнення школи через Інтернет, друкуючи інформацію про життя і досягнення школи, статті, створили власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів, батьків так і для громадськості.
- Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи.
- Забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку і відпочинку дітей і педагогічного колективу.
- Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю.
- Вивчаємо запити учнів, батьків, потреби ринку праці. Наша  школа також має значні переваги над іншими школами району і добре саме те, що це вже зрозуміли батьки.
- Наші вчителі мають високий професіоналізм.
Робота щодо підняття іміджу школи йде саме через презентацію потенціалу навчального закладу,показу всього, що робиться педагогічним колективом, учнями, батьківською громадою.
Школа має свій сайт. Він зустрічає своїх відвідувачів словами:Шановні відвідувачі сайту! Тепер за допомогою нашого сайту Ви можете дізнатися інформацію про наш заклад, переглянути фотографії та відео про найцікавіші шкільні події, поспілкуватися один з одним.
На сайті ми розміщуємо інформацію про наших вчителів та учнів, інформацію про семінари, конкурси, які проходитимуть у нас і багато іншої корисної інформації.
У колекції фотоальбомів Ви можете знайти фотографії з наших заходів, свят, конкурсів, також ми ми висвітлюємо найважливіші та найцікавіші події шкільного життя!
З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та навіть  їх проектами.
Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність. В цьому мені допомагають і представники районного управління освіти, молоді та спорту, а саме: начальник управління освіти Заїка Олена Михайлівна., завідувачка методичним кабінетом Глущук Наталія Степанівна., інспектори управління освіти Свистун Наталія Іванівна та Заїка Ольга Іванівна та інш.
Стиль керівницва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх колег.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на сторінках інтернет- видань району,  управління освіти та на шкільному сайті).
Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі.
«Кожна дитина - проект світу, вона несе в собі особливу місію» - у цих словах закладено суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована в ХХІ століття, коли перед людством постає завдання - створити нову сутність, оскільки бути Людиною – означає стати нею. Місія вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині пізнати себе в процесі індивідуалізації навчання і виховання. Педагогічний пошук - це пошук інноваційних технологій, форм та методів навчання, які сприяли б особистому розвитку дитини.
Саме під час уроку відбувається формування ціннісних ставлень учнів, матеріал уроку підбирається з таким чином, щоб не лише дати учневі певні знання, а й спонукати дітей до їх практичного використання, як засобу самовдосконалення та саморозвитку. Важливе місце тут належить умілій організації пошукової, творчої діяльності школярів, використання під час уроків інтерактивних методів, які допомогли б розкрити творчий потенціал кожної дитини.

Система методичної роботи в школі - це частина роботи з педагогічними кадрами, частина роботи з підвищення професійної майстерності педагога, бо творчого учня може виховати лише творчий учитель, який сам є особистістю.

Проблемне питання, над яким працюєшкола з 2012 до 2017 року віддзеркалює вимоги сучасності: «Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через упровадження інновацій у практику», яке включає і методичний, і виховний аспекти роботи школи, що сприяє реалізації особистісного потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу, підвищенню загальної культури,актуалізації самооцінки і здійснення самокорекції навчально-виховної роботи, а також над вирішенню таких завдань:

Першочергове завдання - зорієнтувати навчання та розвиток учнів на індивідуальні можливості та потреби дитини.

Наступний крок -  виховати в дитині потребу та пробудити в ній природне бажання розвиватися. 

Як результат, ми зможемо  зробити школу, яка буде конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг.

 

У Слобідко-Красилівській ЗОШ  працює 13 вчителів.  Вищу кваліфікаційну категорію мають 6 учителів (Ружицька Н. А., Афадєєва Н. О., Скемська А. В., Бондарець Л. В., Гаврилюк Л. В, Сосновська Г. Й.), І категорію – 1 вчитель (Поліщук С. М.), ІІ категорію –1 вчитель (Гоба Ю. П.), спеціаліст – 2 вчителів(Процюк Н. Ю.,Хільчук Т. А.), звання «Старший вчитель» - двоє вчителів (Афадєєва Н. О., Ружицька Н. А.). 3 вчителів мають незакінчену вищу освіту  (Ружицька М. О., Гоба М. О., Кирилюк М. В.).

Аналіз роботи за 2015-2016 роки свідчить: колектив учителів на достатньому рівні працював над реалізацією освітніх завдань, які були покладені в основу загальношкільної науково-методичної теми. Робота над проблемою ініціювала пошук форм і функціональних структур з підготовки вчителя в методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспекті.

Як результат, у 2015-2016 н. р. є  участь та призові місця вчителів школи у професійних конкурсах:

-         «Вчитель року» у номінації «Англійська мова» вчитель Процюк Н. Ю. зайняла ІІ місце у районному етапі

-         «Класний керівник року» Процюк Н. Ю. – І місце в районному та ІІ місце в обласному етапах, Гоба Ю. П. – участь у конкурсі.

-         На виставку педагогічних ідей «Освіта Красилівщини на шляху реформування» представили роботи вчителі Бондарець Л. В. (ІІ місце в районному етапі), Процюк Н. Ю. (І місце в районному етапі виставки).

-         Результативнівсть у районних олімпіадах: І місце – з математики (вч. Тустановський О. М.), І місце з географії на районному та ІІІ місце в обласному етапах (вч. Поліщук С. М.) та ІІІ місце з англійської мови (вч. Процюк Н. Ю) зайняв учень 9 класу Орошкевич Денис

-         Міні-олімпіада «Ерудит» - ІІІ місце зайняла Орошкевич А. – учениця 2 класу (вч. Скемська А. В.)

-         Призові місця у спортивних змаганнях: ІІІ місце – настільний теніс, шаховий турнір серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району - І загальнокомандне місце; міні-футбол (хлопці) ІІ місце; міні-футбол (дівчата) ІІІ місце; участь в конкурсах велотуризм, спортивне орієнтування, «Джура».

-         Учні школи є лауреатами Всеукраїнського у конкурс учнівської творчості "Об’єднаймося ж, брати мої" (вчителі Бондарець Л. В., Скемська А. В., Орошкевич А. – І місце, Мідзяновський Ярослав – ІІ місце в районному етапі)

-         "Наші таланти тобі, Красилівщино!" - 3 місце.

-         Всеукраїнський конкурс "Моя Батьківщина - Україна" - 1 місце районного етапу (Бровчук Н., Жеребецький В. – напрямок «З попелу забуття»); 

-         Участь у районній науково-практичній конференції «Збережемо земельні ресурси Поділля» . (Орошкевич Д., керівник – Поліщук С. М.)

-         Участь у ІХ міжнородному екологічному конкурсі «Смачно, корисно, барвисто». (керівники Скемська А. В., Гоба М. О., Поліщук С. М)

-         Обласний конкурс юних літераторів (Мідзяновський Я. і Орошкевич Д) – призові місця в районному етапі (керівники – Скемська А. В. і Бондарець Л. В.)

-         Участь у Всеукраїнському екологічному конкурсі «Чорнобильська катастрофа: 30 років опісля – що далі?» (Орошкевич Д., керівник – Скемська А. В.)

-         МАН – робота з англійської мови, співавтором якої була Процюк Н. Ю., зайняла ІІІ місце в районному етапі.

-         Відповідно до передбаченої системи роботи з педагогічними кадрами з формування творчої особистості учня цілеспрямовано проводилась позакласна робота, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Протягом навчального року учні школи були учасниками і призерами інтерактивних конкурсів. А саме: «Лелека», «Соняшник», «Кенгуру», «Левеня», «Геліантус», «Кришталева сова». 87% учнів школи є учасниками конкурсу "Колосок".

-         Щорічно на базі школі проводяться районні семінари-практикуми, так у цьому році проходив семінар вчителів фізичної культури.

-         У 2015 – 2016 н. р. школа успішно пройшла атестацію як навчальний заклад.

Гурткова робота

Робота гуртків спрямована на розвиток творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості.

У 2015-16 н.р. у школі працюють гуртки різних напрямків: «Джура» (керівник – Гоба Ю. П.), «Театральний» (керівник – Гаврилюк Л. В.) .

Керівники гуртків працюють відповідно до затвердженого розкладу занять, за затвердженими навчальними програмами, навчально-виховними планами;

Календарне планування всіх гуртків сплановано відповідно програм МОНмолодьспорт України, затверджене директором школи.

Відвідують гуртки учні 2-9 класів (50 учнів, що становить 93% від загальної кількості дітей).

Члени гуртка:

-        «Джура» брали участь у шкільних, районних спортивних змаганнях.

-        « Театральний»  брали участь у загальношкільних та сільських виховних заходах, огляді художньої самодіяльності, мовному конкурсі ім.. П. Яцика, Шевченківських читаннях;

-       Фізкультурно-оздоровча робота проводиться в позаурочний час (за винятком фізкультхвилинок) і включає заходи, спрямовані на покращення здоров’я і фізичного розвитку учнів.

         Щорічно в школі працює пришкільний табір «Веселка» , який створений з метою зміцнення здоров’я, організації активного відпочинку дітей та підлітків. Особливістю виховної роботи в таборі є оздоровлення дітей через походи до лісу, екскурсії до ставків, фізкультурно-оздоровча робота. Режим дня у таборі – основа організації всього табірного життя

Традиційними для школи є загальношкільні заходи, які охоплюють усю учнівську громаду:

-       Свято першого дзвоника.

-       Заходи до Дня фізичної культури та спорту.

-       Акція «Чисте подвір’я нашої школи».

-       Всесвітній День музики.

-       День Українського Козацтва.

-       Урок Пам’яті, присвячений визволенню України від німецько-фашистських загарбників.

-       Свято до Дня вчителя.

-       Урочисті заходи до  Дня української писемності .

-       День пам’яті, присвячений жертвам Голодомору.

-        Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

-       Декада права.

-       Організація та проведення новорічних свят для учнів 1-9 класів.

-       День Пам’яті героїв Крут.

-       День пам’яті воїнів, загиблих в Афганістані.

-       Огляд художньої самодіяльності.

-       Організація святкових заходів до дня 8 Березня .

-       Шевченківські дні у школі.

-       Урок пам’яті Чорнобильської трагедії «Нащадки  пам’ять збережуть».

-       День здоров’я.

-       Тиждень юнацької та дитячої книги.

-       Декада пам’яті до Дня Перемоги.

-       День матері.

-       Дні Європи.

-        Свято Останнього дзвоника.

-        Міжнародний день захисту дітей.

Форми організації виховної діяльності:

-       загальношкільні акції;

-       традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки, волонтерські акції;

-       бібліотечні дні, літературні конференції, інтелектуальні конкурси;

-       колективні творчі справи ;

-       трудові десанти по озелененню класних кімнат, приміщення та території школи;

-       шкільний сайт, стінгазети, друковані засоби масової інформації;

-       співпраця із громадськими організаціями;

-       превентивні заходи;

-       виставки робіт учнів, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, шкільні традиційні свята;

-       спортивні змагання, спартакіади з футболу та баскетболу, походи в довкілля, Дні здоров’я, довкілля;

-       шкільні туристичні змагання;

-       організація військово-патріотичної гри «Сокіл»(Джура).

До управління справами школи залучені батьки. У школі діє шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет. В кожному класі є батьківські комітети. Головою шкільної ради є Бровчук Алла Леонідівна, а головою загальношкільного батьківського комітету є Павловська Тетяна . Члени шкільної ради та батьківських комітетів є ініціаторами цікавих справ, які проходять у школі та за її межами. На засіданнях шкільної ради затверджується робочий навчальний план школи, розглядається питання навчання та оздоровлення учнів, ремонту школи та багато інш. Саме наша співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння та підтримку, як моральну так і матеріальну.
Життя іде, з’являються нові проблеми – як у вихованні дітей, так і в житті школи. Та це під силу колективу творчому і високоерудованому, який постійно віддає свій розум, тепло душі і серця, веде у світ знань.

Медичне обслуговування

 

У школі, нажаль, відсутній медичний кабінет, обладнаний лише медичний куточок. Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованим медпрацівником, зав. ФАП Орошкевич Н. В. Медичною сестрою проводиться санітарно-просвітницька роз’яснювальна робота   серед персоналу школи, батьків та учнів. Медична сестра в школі надає також медичну допомогу тим, хто її потребує.

У медичному куточку наявні  необхідні медичні препарати відповідно до переліку надання першої допомоги, запас яких поповнюється і оновлюється, аптечка поповнюється відповідними препаратами та медикаментами, контролюється дотримання термінів зберігання медикаментів. Адміністрація та медична сестра сприяє охопленню даних учнів оздоровленню.

Щороку вивчаються  результати медичного огляду школярів на підставі якого розроблено план заходів, направлених на покращення здоров’я школярів. На підставі висновку про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначення  медичної групи для занять фізичним вихованням директор школи формує списки учнів, зарахованих до підготовчої та спеціальної груп з фізичної культури.  За отриманими результатами видається відповідний наказ по школі.

У 2015-2016н.р. оглянуто 54 учні -100%, отримали довідку 086 – 0/1, 086-0/2 - 100% учнів школи.  До підготовчої медичної групи зараховано 7 учнів, до спеціальної -  3 учні.

Директор школи контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками, наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу. На даний час усіма працівниками  та учнями закладу пройдено медичні огляди.

 

Організація харчування

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-9-х класів. Сумісно з батьківським колективом та ТОВ «Агропартнер - 1» на базі шкільної їдальні організовано одноразове харчування дітей. Шкільний кухар Собчук О. П.  намагається створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних обідів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1–4 класів, діти з малозабезпечених сімей та бажаючі із 5-9 кл. охоплені гарячим харчуванням.

Для здешевлення шкільних обідів у 2015 році з шкільної ділянки було зібрано 300кг. картоплі та 60 кг яблук.  Також ТОВ «Агропартнер - 1»  виділило матеріальну допомогу, а саме 100 кг цукру, 60 кг гречки та 60 кг гороху. Ці продукти використалися для харчування учнів школи та підготовчої групи.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого та третього уроків. Їдальня працює в основному до 14.00.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Мед. працівник та адміністрація школи ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного харчоблоку систематично перевіряє районна санстанція.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 100%учнів школи. В початковій школі всі учні (27учнів) були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування на 30.05.16 р. 4 грн. для учнів 1-4 класів( бюджет – 3 грн., батьківська доплата – 1 грн), для учнів 5-9 класів – 4 грн. (батьківські внески )

В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій.

Всього по школі на основі наданих відповідних документів безкоштовні обіди  отримують 8 учнів.

Продукти для приготування обідів учням школи постачає приватний підприємець Ружицький В. О.  Він забезпечує заклад безпечними і якісними продуктами харчування та продовольчою сировиною у необхідній кількості.

         Ремонт

Адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти, молоді та спорту Красилівської РДА, ТОВ « Агропартнер – 1», Яворовецькою сільською радою та батьківською громадою. Так, у 2015 році для потреб школи було зібрано батьківських коштів – 8 200 гривень, ТОВ « Агропартнер-1» - 1500 грн., педагогічний колектив – 2 000 грн. З них 2 500 грн. було витрачено на поточний ремонт класних кімнат( фарба, розчинник, пензлики, монтажна піна), обладнання питного фонтанчика, 6 000 – на заміну автоматик у котлах опалювання, 3 200 грн – на переобладнання комп’ютерного класу на дві класних кімнати. Також Яворовецька сільська рада придбала для школи новий опалювальний котел та бетонні плити для доріжки до школи. В грудні 2015 року ТОВ « Агропартнер - 1» виділило 8 000 гривень на встановлення нового котла, придбання та встановлення водогінного насоса на систему опалення. Наразі ці роботи виконуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними  стендами ( за вчительський кошт), активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні та техперсонал школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Огорожа, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення сміття з території школи.

Коштів на утримання усіх закладів району на цей фінансовий рік катастрофічно не вистачає навіть на захищені статті. Про видатки у цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто немає. Та ще й підключилася фінансова криза – ціни на матеріали різко підскочили. Тому  повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі резерви. На жаль, надіятися ні на кого!!! Ми повинні розраховувати тільки на свої сили. І разом з Вами, батьками, та усіма небайдужими, ми зможемо створити сприятливі та комфортні умови для навчання та виховання наших діточок у школі.
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я вдчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки, потрібно бачити те хороше, що є і може бути в нашій школі. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна Слобідко – Красилівська школа стане справжньою школою радості.
Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, доброго літнього відпочинку і всім здоров’я.
Дякую за увагу!